หน้าแรก :  
  ผลิตภัณฑ์ :  
  WMSOne™ ระบบจัดการคลังสินค้า
 
  WMSOne™ ระบบจัดการสินค้าคงคลัง  
  WMSOne™ ระบบตรวจสอบย้อนกลับ  
  WMSOne™ ระบบห่วงโซ่อุปทาน  
  WMSOne™ ระบบจัดการสินค้าฝากขาย  
  WMSOne™ ระบบจัดการทรัพย์สิน  
  กลุ่มอุตสาหกรรม :  
  อุตสาหกรรมยานยนต์
 
  ศูนย์กระจายสินค้า  
  กลุ่มงานราชการ  
  สุขภาพและการรักษาพยาบาล  
  อุตสาหกรรมการผลิต  
  ค้าปลีก  
  การศึกษา  
  กลุ่มงานบริการ  
  ความคิดเห็นจากลูกค้า :  
  WMSOne™ ระบบจัดการคลังสินค้า
 
  WMSOne™ ระบบจัดการสินค้าคงคลัง  
  WMSOne™ ระบบตรวจสอบย้อนกลับ  
  WMSOne™ ระบบห่วงโซ่อุปทาน  
  WMSOne™ ระบบจัดการสินค้าฝากขาย  
  WMSOne™ ระบบจัดการทรัพย์สิน  
  ทดลองใช้ :  
  เกี่ยวกับเรา :  
  กองทุนทองใบสำเนาเพื่อการศึกษา :  
  ติดต่อเรา :  
  WMSOne™ ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า :  
     
 
   
 

WMSOneTM Warehouse Management System Module เป็นระบบที่ได้พัฒนาให้สามารถทำงานบนระบบ คลาวคอมพิวติ้ง ซิสเทม สามารถทำงานได้ทุกที่ ที่สามารถเชื่อมต่ออนิเตอร์เน็ตได้ลดปัญหาการติดตั้งระบบอุปกรณ์และอื่น ๆ โดยระบบสามารถทำงานแบบ FIFO, LIFO มีการคำนวณ สต็อก ต่ำสุด และมีระบบเตื่อนถ้าสินค้านั้น ๆ ตำกว่ากำหนด เพื่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนการนำวัถุดิบเข้ากระบวนการผลิตได้อย่างแม่นยำ ลดการสูญเสียหรือรอวัถุดิบในการผลิต

 WMSOneTM Warehouse Management System Module นั้นยังมีฟังสันส์ต่าง ๆ ดังนี้:

 • ระบบการจ่าย การรับ การส่งมอบอัตโนมัติ โดยประเมินจากการเคลื่อนไหวของสินค้า
 • เพิ่มความรวดเร็วในการจัดสินค้า และลดต้นทุนในการค้นหาสินค้าพร้อมทั้งแนะนำสถานที่จัดเก็บอัตโนมัติจากระบบ บาร์โค้ด แบบไร้สาย หรือ อาร์เอฟ ไอดี เพื่อลดต้นทุนในกระบวนการกระจายหรือเบิกจ่ายสินค้า 
 • ประเมินและแนะนำการตรวจสอบสินค้าคงคลังอัตโนมัติ 
 • ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการ การวางแผนการทำงาน และสามารถที่ตรวจสอบหรือดูกิจการรมต่าง ๆในคลังสินค้าแบบเรียลไทม์ 
 • เพิ่มประสิทธิภายในการทำงานและแบบอัตโนมัติ
 • ลดพื้นที่ในการจัดการสินค้า และระบบสามารถที่จะจัดการสินแนะนำสินค้าที่ไม่เคลือนไหวให้ทำการย้ายอัตโนมัติ
 • สนับสนุนระบบอาร์โอไอดี แบบ เรียลไทส์
 • สามารเชื่อมต่อกับระบบ ERP ได้  

Receipt (การรับสินค้า)

 • Planning (การรับสินค้าแบบมีการวางแผนรับ)
 • Manual Receipt Planning
 • Import Planning ( Excel, Text File)
 • Receipt Process (กระบวนการรับสินค้า)
  • Control By Date Received (การรับสินค้าโดยการควบคุมจากวันที่รับสินค้า)
 • Receipt Return (การรับคืนสินค้า)
 • Putaway (การจัดเก็บสินค้า)
  • User Selects Location (การเลือกสถานที่เก็บสินค้าโดยผู้ใช้งาน)
  • Damage Location (สถานที่เก็บสินค้าที่เสียหาย)
  • Hold Location (สถานที่เก็บสินค้ารอการตรวจสอบ)
 • Inventory (คลังสินค้า)
  • Move (การเคลื่อนย้ายสินค้า)
  • Cycle Count (การนับสต๊อก)
  • Cycle Count by Stock Movement (การนับสินค้าเฉพาะสินค้าที่มีการเคลื่อนไหว)
  • Adjust Stock Count (การปรับปรุงจำนวนในคลังสินค้า)
 • Picking (การจ่ายสินค้า)
  • Planning (การจ่ายสินค้าแบบมีการวางแผนจ่าย)
  • Manual Pick Planning
  • Import Planning ( Excel, Text File)
 • Picking Process (กระบวนการจ่ายสินค้า)
  • Picking by. (การจ่ายสินค้าตามเงื่อนไข)
   • Picking by FIFO (First in First Out) ( Receipt Date)(การจ่ายสินค้าตามเงื่อนไข FIFO (เข้าก่อนออกก่อน) จากวันที่รับสินค้า)
  • Pick Direct to Sale and Loan (การจ่ายสินค้า สำหรับการขายและการยืม)
  • Pick to Staging Area (การจ่ายสินค้าไปยังสถานที่พักสินค้าก่อนทำการจัดส่ง)
 • Maintain Authorize System (การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน)
 • Report (รายงาน)
  • Receipt Report (รายงานการรับสินค้า)
  • Picking Report (รายงานการจ่ายสินค้า)
  • Stock Card Report (รายงาน Stock Card)
  • Stock Movement Report (รายงานสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวในคลังสินค้า)
  • Inventory Report (รายงานสินค้าในคลังสินค้า)
  • Count Stock Report (รายงานการนับสินค้า)
  • Stock Adjustment (รายงานการปรับปรุงสินค้าในคลังสินค้า)
  • Transaction History (รายงานแสดงประวัติการใช้งาน)
  • Putaway Report (รายงานการจัดเก็บสินค้า)
  • Report of Items on Loan (รายงานสินค้าค้างรับจากการยืม)

   
Back to Top
Copyright © Bar Code (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.

visitor no.